Vedtægter

 

§ 1: Navn og type

Korets navn er ”Midt Syd Kantori” (forkortelse ”MSK”). Koret er et blandet kor.

 

 

§ 2: Formål

Koret er tilknyttet Toftlund/Tirslund menighedsråd.

 

Korets formål er 1).. at medvirke ved udvalgte gudstjenester og arrangementer hovedsageligt i Toftlund kirke.

2).. at give koncerter i henhold til korrådets beslutning. 3) .. at udvikle koristernes sangtekniske kundskaber samt udvide deres kendskab til korlitteraturen og styrke deres musikalske sikkerhed bl.a. gennem orienterende nodekendskab.

 

§ 3: Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der efter dirigentens vurdering i henhold til afholdt stemmeprøve anses for egnet mht. stemmemateriale.

 

Der øves en gang ugentligt. Af hensyn til opnåelse af et kunstnerisk forsvarligt niveau har medlemmerne mødepligt til prøver og koncerter. I tilfælde af forfald skal der senest prøvedagen

kl. 18.00 meldes afbud til dirigenten. Ved fravær tre gange i træk uden afbud modtager koristen en henvendelse fra dirigenten. Hyppige forsømmelser kan medføre udelukkelse fra koncerter. Beslutning herom træffes af korrådet. Medlemmerne kan anmode om orlov for en nærmere angivet periode. Udmeldelse meddeles dirigenten.

Der betales et årligt medlemskontingent, der fastsættes på generalforsamlingen

Hvert medlem hæfter for de til vedkommende udleverede noder og mapper.

Sæsonen går fra august til primo juni.

 

§ 4: Myndighed

Generalforsamlingen er korets øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år ved sæsonens start (senest oktober måned). Indkaldelse skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle kormedlemmer har stemmeret. Korets dirigent har stemmeret.

 

Forslag, der ønskes bragt til behandling og afstemning, skal afleveres til korrådet senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved valg og afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. For at generalforsamlingen er gyldig, skal 50% af koret være til stede. I modsat fald indkaldes til ny generalforsamling senest en måned senere.

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Fremlæggelse og godkendelse af formadens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Dirigentens orientering

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg til korråd og valg af suppleant

9. Valg af revisor

 

10. Eventuelt

Kormedlemmerne kan kræve indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

Korrådet kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ændringer i vedtægterne kræver enten ¾ stemmeflertal på den ordinære generalforsamling eller almindeligt flertal på først den ordinære, senere en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5: Korrådet

Korrådet består af dirigenten plus 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen. Valget til korrådet gælder for 2 år, således at der hvert år er 2 korrådsmedlemmer på valg. Der skal desuden vælges en suppleant, der vælges for 1 år ad gangen. Korrådet konstituerer sig selv med formand, sekretær og øvrige poster. Kassereren kan vælges udenfor korrådet. Som korrådsmedlem kan vælges ethvert medlem, der deltager aktivt i korets arbejde.

 

 

§ 6: Repertoire

Korets dirigent er ansvarlig for udvælgelse af egnede korværker ud fra kunstneriske kriterier. Korets medlemmer kan foreslå værker til indøvelse, men dirigenten har den endelige afgørelse.

 

 

 7: Opløsning

MSK kan kun opløses efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer, jvfr. § 4. Eventuelle midler tilfalder Toftlund/Tirslund menighedsråd.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. ________________